Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

İş bu sözleşme Polensoft Bilgi Teknolojileri (POLENSOFT) ile www.polensoft.com sitesindeki belirtilen erişim kanallarından (Web Portal, Mobil Uygulama veya Windows Client Uygulama) erişilebilen bulut tabanlı yazılım sistemi (Sistem) kullanmak için kullanıcı (Kullanıcı) olarak kayıt olan gerçek kişi ya da tüzel kişi arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

MADDE 2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanıcı tarafından Sistem’e erişilmesi ve Sistem’in kullanılması, Sistem’e Kullanıcı tarafından yüklenecek her türlü bilgi ve belgelere (İçerik) ilişkin şartlar ve bu şartlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

MADDE 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Kullanıcı iş bu sözleşme kapsamında alacağı hizmetlerden yararlanırken gerek bu sözleşme gerekse Sistem üzerinde yazan kurallara ve yürürlükteki mevzuatlara uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı Sistem'i kullanmak üzere Sisteme kayıt olurken girdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından dolayı oluşacak zararlardan; POLENSOFT’a, diğer kullanıcılara, üçüncü kişilere ve yetkili mercilere karşı sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin yanlışlığından ya da eksikliğinden dolayı, erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından POLENSOFT sorumlu değildir.

3.3. POLENSOFT, Sistem üzerinde tanımlanan paket kapsamında sistemin ödemesinin yapılması ve iş bu sözleşmenin kabulü ile Kullanıcıya sistemin kullanımını açacaktır.

3.4. Ücretsiz Deneme süresinde kullanılan paketin özelliklerinin, ödeme yapılıp alım yapıldığında da kullanılabilmesi için aynı özellikteki paketin alımının yapılması gerekmektedir. Aksi durumda deneme süresinde girilen içeriğin aktarımı söz konusu olmaz. Bunu önlemek için, deneme süresi bitmeden İçeriklerini başka bir ortama almak ve korumak Kullanıcının sorumluluğundadır.

3.5. Kullanıcı, sistemi kullanmak üzere; kendisine tanımlanan kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapacaktır. Bu bilgilerin (Kullanıcı kodu, şifre) güvenliğinden Kullanıcı sorumludur. Bu bilgileri kullanma hakkı sadece Kullanıcıya aittir. Başka bir kişi ya da kuruluşa veremez. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden doğacak bütün zararlardan POLENSOFT’un; Kullanıcıya, üçüncü kişilere ya da yetkili mercilere karşı doğrudan ya da dolaylı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Sisteme giriş bilgilerinin güvenliğinden şüphelendiğinde destek@polensoft.com mail adresine bilgi geçmek Kullanıcının; Kullanıcıdan gelecek güvenlik şüphe e-mailinden sonra Siteye giriş bilgilerini değiştirmek ve Kullanıcıya yeni bilgileri iletmek de POLENSOFT’un sorumluluğundadır.

3.7. Kullanıcı, Yazılım kullanımında paketinin özelliğine göre kişi ya da kişileri (Alt Kullanıcı) yetkilendirebilir. Alt Kullanıcıların hangi yetkiler ile ne zaman Yazılımı kullanacağı, Kullanıcının kontrolünde ve yetkisindedir. Alt Kullanıcıların da Sistemde ve iş bu sözleşmede yazan şartlara ve kurallara uyacağını peşinen kabul eder. Aksi durumunda oluşabilecek her türlü zararda sorumluluğun Kullanıcı’da olduğunu ve POLENSOFT’a, üçüncü kişilere, diğer kullanıcılara ve yetkili mercilere karşı doğacak zararın da tek sorumlusu olduğunu, zararı nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.8. Kullanıcı iş bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir edemez.

3.9. POLENSOFT, Kullanıcının oluşturduğu İçeriği Türkiye ya da başka bir ülkede bulunan veri merkezlerinde kendisi ya da üçüncü kişiler tarafından saklanacağını taahhüt eder.

3.10. Kullanıcı İçeriğin yasaya uygun şekilde Sistme’e girilmesinden, kanunlar ve bu kanunlara dayandırılarak çıkan ya da çıkacak olan bütün yönetmelik ve mevzuata uygun oluşturulmasından sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden dolayı POLENSOFT’un uğrayacağı tüm zararı nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.11. POLENSOFT yürürlükteki kanun, mevzuat, yönetmelik kapsamı ile bağdaşmayan İçeriği silebilir. Kullanıcının Sisteme erişimini engelleyebilir. Kullanıcı, bu durumda oluşabilecek zararlardan POLENSOFT’un sorumlu olmadığını kabul eder.

3.12. Sistem’de Kullanıcı tarafından yayınlanan mesajlar, yazılar, görseller, yorumlar vs. Kullanıcının kendi kişisel fikirleridir. Bunların sonuçlarından doğacak sorumluluk da Kullanıcıya aittir.

3.13. POLENSOFT, Sistemin kullanımından kaynaklanacak doğrudan ya da dolaylı cezai zararlardan sorumlu değildir.

3.14. Sistemi, sunucudan kaynaklanacak POLENSOFT tarafından kontrol edilemeyen bir durumdan dolayı (Internet alt yapısındaki durmalar, bölgesel uzun süreli elektrik kesintileri vs.) kullanamama ya da erişememe durumunda POLENSOFT sorumlu tutulamaz.

3.15. POLENSOFT Sistem’e girilen içeriklerin kaybını engellemek için gereken özeni gösterip, Sistem üzerinde çalışacağı bilgisayar sistemleri üzerinde gerekli işlemleri yerine getireceğini kabul eder. İçerik kaybının olmayacağına dair taahhütte bulunmaz.

3.16. Kullanıcı Sistem’e girdiği içeriklerin kopyasını bulundurmakla yükümlüdür.

3.17. POLENSOFT, sunucuların güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir. Kullanıcı da, POLENSOFT tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Yazılımın çalıştığı bilgisayar sistemlerine; POLENSOFT’a, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin yazılımlarına, cihazlarına zarar verecek dosyalar, hukuka aykırı içerikler yüklemeyeceğini kabul eder. POLENSOFT’un aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen Kullanıcı gereken dikkat ve özeni göstermez ve İçeriklerinin kısmen ya da tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Kullanıcı sorumludur. Kullanıcının yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi Yazılımı ile beraber POLENSOFT ve üçüncü kişilerin de göreceği zararların tazminini kapsar.

3.18. POLENSOFT Sistem’in işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir. POLENSOFT bu Sistem’in kusursuz ve hatasız olduğunu ayrıca, Kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ya da taahhütte bulunmaz. POLENSOFT Yazılım’ın doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz. POLENSOFT’un iş bu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, zararın doğduğu süreye kadar ödenmiş (1 yılı kapsar) tutar ile sınırlı olacaktır.

3.19. Kullanıcı iş bu sözleşmeyi akdetmek için gerekli yasal ehliyete ya da bir işletme adına Sistem’e erişiyorsa buna ait gerekli yetkiye sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı statüsünün hak ve yükümlülükleri söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.20. Kullanıcı üçüncü kişilere hizmet sunmak için sözleşme süresince Sistem’i kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamdaki kişilerin de kendisi için geçerli olan iş bu sözleşme maddeleri, Sistem üzerindeki kurallara uygun davranmasını sağlayacaktır.

3.21. Kullanıcı, Sistem’i kullanmasının kısıtlamalara tabi olabileceğini (işlem ve saklama hacimleri de dahil) kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar sistem üzerinde belirtilecektir.

MADDE 4. ÖDEME VE KOŞULLARI

4.1. Kullanıcı, Sistem’in ilgili bölümlerinde yayınlanacak ödeme şartları çerçevesinde ücreti, belirlenen ödeme aracı ile eksiksiz ödemelidir. Ücretler Sistem’in kullanım oranına göre değil, paket içerisinde alınan hizmetlere göre alınmaktadır.

4.2. Kullanıcının faturası, Kullanıcı kaydı sırasında girilen bilgiler çerçevesinde Kullanıcıya gönderilecektir.

4.3. Sözleşmeye ait vergi ve harçların ödemesi Kullanıcıya aittir.

4.4. POLENSOFT ödemeye ilişkin güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcının kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilir.

4.5. Kullanıcı, Sistem paketinin içeriğini azaltmak/düşürmek istiyorsa ödemenin geçerli olduğu süre sonunda, paketini güncel fiyatlar ile değiştirebilir. Süre bitmeden paket içeriği azaltma/düşürme yapılamayacaktır.

4.6. Kullanıcı paketlerin içeriğini arttırmak/yükseltmek isterse, süresi bitmeden çıkacak fark ücretini ödeyerek gerçekleştirebilir. Fark ücreti, Yazılım paketinin kullanım süresi baz alınarak hesaplanacaktır.

4.7. Kullanıcı ödeme yükümlülüklerini iptal edemez. Sözleşme süresi içerisinde fesih edilmiş ya da herhangi bir sebeple iptal edilmiş olsa bile ödenen ücret iade edilmez. Hiçbir fesih, fesih tarihinden önceki döneme ait POLENSOFT’a ödenmesi gereken ücreti ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

4.8. Yenilenecek sözleşmelerde, Sistem kullanım ücreti Sitede ya da Sistem üzerinde ilgili bölümde yayınlanmaktadır. KULLANICI sonradan bu bilgilere erişemediğinden veyahut haberdar olmadığından bahisle herhangi bir talepte bulunamaz.

MADDE 5. GİZLİLİK İLKESİ

Kullanıcı ve POLENSOFT kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, ticari işlemler, ticari ilişkiler ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamında önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder. Ancak POLENSOFT yasal olarak bunu yapması gerektiğinde, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkını sahip olacaktır.

MADDE 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

6.1. İş bu sözleşme; elektronik ortamda kabul edilip ve Sistem’in ücretinin ödenmesi ile başlar, taraflardan biri fesih etmediği sürece devam eder. Taraflar mail adreslerine, Sistem kullanım süresi dolmadan bir (1) hafta önceden yazı (imzalı/kaşeli) gönderip gerekçe göstermeksizin fesih edebilir.

6.2. Taraflardan biri iş bu sözleşmeye aykırı davranırsa, diğer tarafça yazılı (e-mail ile) uyarılıp 7 gün içerisinde bu aksaklığın giderilmesi istenecektir. Giderilmemesi durumunda bildirimi yapan taraf sözleşmeyi feshedebilir. Aykırılığın Kullanıcı tarafından yapılması ve yazılı ihtara rağmen aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda POLENSOFT iş bu sözleşmeyi askıya alıp Kullanıcının Yazılıma erişimini ve kullanımını engelleyebilir. Buna bağlı olarak KULLANICI haksız fesihten söz edemez.

6.3. POLENSOFT, sözleşme süresi bittikten sonraki 3 (üç) ay Kullanıcı İçeriklerini, bilgisayar sistemleri üzerinde saklayacaktır. Bu sürede Kullanıcı İçerik’i POLENSOFT’tan alabilir. Bu 3 ayın sonunda İçerikler geri dönüşsüz olarak silinecektir. Kullanıcı bu durumda hiçbir hak talep edemeyecektir.

MADDE 7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. POLENSOFT, herhangi bir sınırlama ya da Kullanıcı’nın önceden iznine gerek olmaksızın Kullanıcı’nın POLENSOFT kullanıcısı ve müşterisi olduğunu açıklamaya yetkili oalcaktır. Kullanıcı; firma isminin ve logosunun tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılabileceğini kabul eder.

7.2. Kullanıcı, POLENSOFT’un yazılı izni/onayı olmadan POLENSOFT ve Şirketler Topluluğuna ait markaları, görselleri, logoları, ticari ünvanları vs. kullanamaz. Ayrıca Siteden ya da Siteye kesinlikle link veremez.

7.3. Sistem bütün hakları (yazılım kodları, satış hakkı, kiralama hakkı vb.) POLENSOFT’a aittir. POLENSOFT Sistem ve Yazılımı kullanması için Kullanıcıya özel, münhasır olmayan, telifsiz ve devredemez lisans vermektedir.

7.4. Kullanıcı POLENSOFT’a iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, İçerik’in saklanması, kopyalanması ve kullanılması haklarını vermektedir.

7.5. Sistem ve Uygulamalar üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat POLENSOFT’a aittir. Kullanıcı Sistemi, uygulamaları ya da Siteyi; kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayamaz, nakledemez ve ters mühendisliğe tabi tutamaz. Ya da bütün bunların yapılmasına aracı olamaz. Aksi halde POLENSOFT’un her türlü yasal hakları saklıdır.

7.6. POLENSOFT hizmet verilecek Sistem’de ve uygulamalarda ve site içerisindeki hareketlerini, kullanım istatistiklerini ve kullanım alışkanlıklarını kişisel veriler kullanılmadan sadece geliştirme amacı ile; üçüncü kişiler ve kurumlar ile paylaşmaksızın inceleyip takip edebilecektir.

7.7. Kullanıcı kaydı yapılırken girilen e-mail adresi ile taraflar iletişim sağlayacaktır. Her türlü yazışma, Site ve Yazılıma ait bilgilendirmeler bu e-mail adresine yapılacaktır. E-Mail adresinin güncel olmaması Kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesinden doğacak her türlü zarardan POLENSOFT’a, Kullanıcılara, üçüncü kişilere, yetkili mercilere karşı Kullanıcı sorumludur.

7.8. Sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.